Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of verkoop van goederen tussen TERVADO BVBA en haar klanten, en worden verondersteld gekend te zijn door de klanten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt steeds uitgesloten.

Deze algemene voorwaarden annuleren en vervangen alle eerdere overeenkomsten, voorstellingen, discussies of onderhandelingen, zij het schriftelijk of mondeling.

Indien ten gevolge van een overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden onderhevig is, een andere overeenkomst wordt afgesloten met dezelfde klant zonder verwijzing naar enige algemene voorwaarden, zal die overeenkomst verondersteld worden eveneens aan deze algemene voorwaarden onderhevig te zijn.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden worden slechts aanvaard indien ze schriftelijk tussen partijen werden overeengekomen.

OFFERTE/AANBIEDING

Alvorens een offerte uit te brengen zal TERVADO BVBA zich op de hoogte stellen van alle relevante informatie die verband houdt met het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, en heeft de klant de plicht om deze informatie te verstrekken aan TERVADO BVBA

Alle offertes zijn schriftelijk, vrijblijvend en gelden voor een periode van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen.

De offerte bevat een omschrijving van het uit te voeren werk en/of de te leveren goederen, zo volledig en nauwkeurig als mogelijk op grond van de verstrekte informatie.

De offerte is beperkt tot het geen daarin uitdrukkelijk is opgenomen. Alle werken en leveringen die niet in de offerte zijn opgenomen en uitgevoerd werden, zullen als meerwerk aan de klant aangerekend worden.

TERVADO BVBA is slechts aan een offerte gebonden indien deze door de klant binnen de vernoemde periode van 30 dagen werd aanvaard, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen.

Indien de aanvaarding op bepaalde punten afwijkt van de offerte, is TERVADO niet gebonden aan de offerte, tenzij de afwijkingen schriftelijk door TERVADO BVBA werden aanvaard.

UITVOERING VAN WERKEN

TERVADO BVBA voert elke overeenkomst uit naar best vermogen, te goeder trouw en volgens de regels van de kunst.

De klant verbindt er zich toe vóór de aanvang der werken TERVADO BVBA een plan te overhandigen waarop alle noodzakelijke informatie zoals aanwezige nutsleidingen, putten en dergelijke duidelijk is aangegeven. Indien een dergelijk plan niet wordt overgemaakt aan TERVADO BVBA, heeft zij het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan te rekenen.

Indien het plan niet werd overhandigd, of incorrecte of onvolledige informatie verstrekt werd, kan TERVADO BVBA onmogelijk aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die zou kunnen worden aangericht aan onder andere mest-, kelder-, regen- en zinkputten, septische putten, gas(olie)leidingen-citernes, elektriciteits-, telefoon-, TV-, internet- en waterleidingen, funderingen, gevels, muren, gebouwen (deze lijst is geenszins limitatief).

De klant heeft tevens de verplichting om alle bijkomende nuttige informatie te verschaffen op vraag van TERVADO BVBA.

Bij de uitvoering van de werken zal TERVADO BVBA toezien op een ecologisch verantwoorde verwijdering van afval- en reststoffen. De kosten en taksen ingevolge het verwijderen, vervoeren, verwerken of stockeren van materialen, afvalstoffen, afbraakmaterialen en dergelijke tijdens of naar aanleiding van de uitvoering van werken zijn ten laste van de klant, tenzij anders overeengekomen tussen partijen in de offerte.

Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen partijen steeds in onderling overleg en schriftelijk de uit te voeren werkzaamheden wijzigen of aanvullen. Indien deze wijziging een prijswijziging met zich meebrengt, zal TERVADO BVBA de klant daarover inlichten.

Indien een uitvoeringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend. Een overschrijding kan bijgevolg nooit aanleiding geven tot annulatie van een bestelling of enige schadevergoeding.

TERVADO BVBA behoudt zich het recht voor om bepaalde werken in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.

LEVERINGEN

Alle leveringen door TERVADO BVBA zijn apart te betalen, voor zover deze niet zijn opgenomen in een offerte voor de uitvoering van een werk, onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer, verwerken en/of aanbrengen.

TERVADO BVBA staat in voor een levering van goederen die overeenstemmen met de omschrijving in de offerte.

Het risico voor de goederen wordt overgedragen op de klant bij de levering.

Indien een leveringstermijn is aangegeven, dan is deze slechts indicatief en niet bindend, zodat een vertraging in de levering geen aanleiding kan geven tot terugbetaling of enige schadevergoeding. Een vertraging in de levering geeft de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden en zich elders voor rekening van TERVADO BVBA te bevoorraden, of TERVADO BVBA te verplichten goederen te leveren van een andere firma.

Wijziging van bestelling door de klant is slechts mogelijk onder voorbehoud. Een eventuele meerprijs daarvan zal aan de klant worden aangerekend. Na het plaatsen van de officiële bestelling worden de planten gereserveerd bij de kwekers. Alle aanpassingen van de plantenlijst na de officiële bestelling zijn onder voorbehoud. De meerprijs die kan ontstaan door de plantenlijst te wijzigen, valt ten laste van de klant.

Bestelde goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant en blijven dan ook volledig betaalbaar.

BEËINDIGING VAN DE WERKEN

Het werk wordt als beëindigd of opgeleverd beschouwd wanneer het volledig is uitgevoerd en daarvan uitdrukkelijk aan de klant mededeling is gedaan.

Indien enig goed niet tegelijkertijd met de beëindiging van de werken geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen plaatsvinden, waarbij de klant een voorbehoud kan maken voor het niet geleverde.

ONDERHOUD

Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, zijn de overeenkomsten met betrekking tot onderhoud aangegaan voor een duur van 1 jaar, telkens met ingang op 1 januari om te eindigen op 31 december van het betreffende jaar, overeenkomstig de bepalingen van de desbetreffende overeenkomst. Elk van de partijen kan de onderhoudsovereenkomst per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 2 maanden. Bij gebreke aan (tijdige) opzegging wordt de onderhoudsovereenkomst telkens stilzwijgend vernieuwd voor een periode van 1 jaar.

PRIJS

Een prijsopgave door TERVADO BVBA houdt geen offerte in en TERVADO BVBA behoudt zich het recht voor om die op elk moment in te trekken of te herzien.

De voor de werkzaamheden verschuldigde prijs wordt weergegeven op de offerte van TERVADO BVBA. Tenzij anders vermeld, zullen btw en andere belastingen, taksen of toeslagen ten laste van de klant zijn en aan de prijs worden toegevoegd.

TERVADO BVBA behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzen te wijzigen ter compensatie van de inflatie en/of kostenstijgingen inclusief, maar niet beperkt tot, kosten van goederen,

van april tot en met oktober wordt een maandelijkse voorschotfactuur opgemaakt die telkens een achtste van het totaalbedrag van de overeenkomst bedraagt;

bij de laatste factuur in december wordt er een exacte eindafrekening gemaakt op basis van de werkelijk uitgevoerde onderhoudswerken en/of geleverde goederen;

de onderhoudsprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

De facturen moeten zonder aftrek of korting in hun geheel worden betaald, zoals bepaald op de offerte en de factuur van TERVADO. De betalingsduur is essentieel voor alle overeenkomsten tussen TERVADO BVBA en de klant. TERVADO BVBA behoudt zich het recht voor om de klant goederen te weigeren wanneer er bedragen achterstallig zijn onder enige overeenkomst, totdat die bedragen voldaan werden.

Tenzij anders overeengekomen werd, dienen de facturen binnen de 7 dagen na factuurdatum betaald te worden.

Indien de betaling niet gebeurt binnen de gestelde termijn, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12% verschuldigd vanaf de vervaldag tot de ontvangst van het volledige bedrag, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50 EUR. Alle eventuele bijkomende invorderingskosten vallen eveneens ten laste van de klant.

De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog openstaande facturen van de klant tot gevolg, zelfs de niet-vervallen, zonder rekening te houden met de voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

Bij niet-betaling van een factuur heeft TERVADO BVBA het recht de uitvoering van het werk of de levering van goederen op te schorten.

De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van het gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van die factuur.

Protest van een factuur wordt niet meer aanvaard indien ze niet schriftelijk binnen de 7 dagen na factuurdatum wordt ontvangen door TERVADO BVBA .

Bij annulatie van een bestelling of verbreking van de overeenkomst door de klant is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van de waarde van de geannuleerde bestelling of verbroken overeenkomst.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde goederen blijven eigendom van TERVADO totdat de klant alle verplichtingen uit de met TERVADO BVBA gesloten overeenkomsten is nagekomen en de goederen volledig betaald werden. De klant verbindt er zich toe de goederen niet te vervreemden alvorens volledige betaling.

KLACHTEN

Klachten dienen door de klant binnen de 8 dagen na voltooiing van de werkzaamheden of de levering schriftelijk te worden gemeld aan TERVADO BVBA . Deze klacht dient duidelijk omschreven te zijn, zodat TERVADO BVBA de nodige stappen kan ondernemen om de klacht te verhelpen, indien de klacht gegrond is.

Klachten zijn in geen geval gegrond indien de klant het geleverde werk of goed niet met de normale zorg die van hem mag verwacht worden, heeft behandeld.

Het indienen van een klacht ontslaat de klant echter niet van zijn betalingsverplichting.

GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

TERVADO BVBA geeft een garantie van 1 jaar vanaf de beëindiging van de uitgevoerde werken en de levering van de goederen, behoudens in geval van overmacht en de hierna vernoemde situaties.

Afgestorven planten worden éénmalig gratis vervangen in het plantenseizoen volgend op de uitvoering van de werken. Indien de sterfte van planten te wijten is aan droogte of nalatigheid in de verzorging, zijn de kosten van vervanging ten laste van de klant.

Schade aan elektronische installaties, beregeningscomputers of pompen kan niet worden verhaald op TERVADO BVBA, wanneer deze schade het gevolg is van trillingen, storingen op het electriteitsnet, chemische stoffen, stralingen, verkeerde handelingen van de klant of overmacht.

In geval van gebreken in het geleverde goed zal de klant enkel aanspraak kunnen maken op vervanging door een gelijkwaardig goed zonder enig verder recht op schadevergoeding.

TERVADO BVBA garandeert niet dat de geleverde goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de klant ze aanwendt, ook al heeft ze kennis van dat doel.

TERVADO BVBA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haar en/of haar aangestelden, of fouten of tekortkomingen van de klant. TERVADO zal bij verzuim niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor economisch verlies, verlies van een opportuniteit of elk bijzonder, onrechtstreeks verlies.

TERVADO BVBA is niet aansprakelijk voor verzakkingen in de door haar aangelegde verharde plaatsen zoals opritten, paden en dergelijke, indien de verzakkingen te wijten zijn aan zwaar verkeer van de klant.

Bij de aanleg van een gazon is TERVADO BVBA geenszins verantwoordelijk voor klimatologische invloeden na de inzaai van het terrein, zoals maar niet beperkt tot zware regens of windvlagen, die de groei van het gazon verstoren. Kosten voor herstel ervan zijn geheel ten laste van de klant.

De eventuele aansprakelijkheid van TERVADO BVBA is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan 10% van de waarde van de geleverde goederen.

De klant vrijwaart TERVADO BVBA voor alle aanspraken van derden die schade lijden ingevolge de uitvoering van de overeenkomst en die aan de klant toerekenbaar is.

OVERMACHT

TERVADO BVBA kan jegens de klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van haar verplichtingen in situaties van overmacht (force majeure).

Onder overmacht wordt onder meer, doch niet beperkend, verstaan: weers- en klimatologische omstandigheden, blikseminslag, overstroming, storm, oorlog, rellen, staking, bedrijfsbezetting, vakbonds- of werknemersgeschillen, ongeval, brand, moeilijkheden of toegenomen kosten bij het vinden van werklui, stoffen of vervoer, of andere omstandigheden die de levering van de goederen via de normale toevoer- of productiekanalen bemoeilijken of de levering van de goederen via de normale route of transportmiddelen bemoeilijken.

In omstandigheden van overmacht kan TERVADO BVBA de overeenkomst beëindigen of de levering van goederen aan de klant annuleren, of kan zij, met instemming van de klant, de goederen volgens overeengekomen termijnen leveren na het opschorten van de leveringen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

TERVADO BVBA behoudt zich het auteursrecht voor op alle opgemaakte stukken zoals adviezen, ontwerpen, tekeningen, schetsen en dergelijke. Deze blijven eigendom van TERVADO BVBA en mogen door de klant niet worden gekopieerd, openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van TERVADO BVBA.

GELDIGHEID

Back to Top
Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

  • Instellingen aanpassen
  • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site